Bijdrage Begroting 2023

Bijdrage Begroting 2023.

Voor ons ligt de begroting 2023.

De gemeente staat als organisatie voor een uitdaging. De werkvoorraad in overeenstemming brengen met de capaciteit van de organisatie en vermindering van de werkdruk. Dit verdient zeker de nodige aandacht want werken moet leuk blijven. Andere uitdagingen zijn de woningnood en de druk op de al schaarse woningvoorraad en de energiecrisis.

In de aanbiedingsbrief wordt in de derde alinea, wat mij betreft de algemene situatie, de kern waar de begroting toe dient, geschetst. Gewezen wordt op deze uitzonderlijke tijden die volop onze aandacht en inzet vragen voor Capellenaren, onze maatschappelijke instellingen en organisaties en onze ondernemers. Deze groepen vormen de drie pijlers waarlangs wij onze aanpak inhoud geven. Belangrijk daarbij is om samen met hen verder scherp te krijgen waar de crisis hen het hardste raakt en wat wij als gemeente kunnen doen om te helpen.

Er komen middelen voor een Jongerenregeling sport en cultuur 18 tot en met 26 jaar, middelen voor de schuldenaanpak jongeren, aan huishoudens met een laag inkomen wordt een collectieve zorgverzekering aangeboden en de eenmalige compensatie 2023 is dan ook een mooi gebaar naar alle huishoudens ter compensatie van de jaarlijkse woonlasten (zoals in een raadsbreed gedragen amendement voorgesteld).

Voorzitter, wellicht is het de portefeuillehouder ontgaan, wat ik hem zeker niet kwalijk neem, maar er ligt nog een onbeantwoorde vraag aan zijn voorganger betreffende de financiële positie van onze Capellenaren. Het is er niet van gekomen daar een reactie op te krijgen. Of dit moment zich er niet voor leent, verneem ik graag. (De wethouder financiën verwees o.a. naar de begroting met de daarin verwerkte ambities ter financiële compensatie).

Een sluitend netwerk van ondersteuning, zorg en hulp voor Capellenaren die die ondersteuning nodig hebben wordt benoemd. Met korte wachttijden en een snelle doorstroom. Een passend en bereikbaar aanbod van voorzieningen op het gebied van zorg en ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport en cultuur.

Positief over de begroting stip ik enkele punten aan.

De Wmo- lasten nemen nog steeds jaarlijks toe, de stijging van de lasten gaat minder snel dan waarvan in eerdere prognoses van is uitgegaan. Belangrijk is dat de zorg toegankelijk blijft en wordt afgenomen door wie die zorg het hardst nodig heeft.

Jeugd.

Ik stel het op prijs dat de steeds complexere uitdagingen die de jeugd op verschillende domeinen ondervindt goed op het netvlies liggen.

Ik omarm dan ook de persoonsgerichte aanpak (PGA) die erop gericht is jongeren uit de anonimiteit te halen en weerbaar te maken zodat zij zich niet (verder gaan) bevinden in criminele structuren. Akkoord met verhoging van het budget met 81.

Veiligheid.

Er wordt adequaat, zowel preventief als repressief, merkbaar en transparant opgetreden tegen overlast en diverse vormen van criminaliteit door de inzet van de nodige middelen. Dit alles ter vergroting van de weerbaarheid in de persoonlijke levenssfeer. Het Actieplan Omgevingslawaai wordt ingezet, gericht op terugdringing van de geluidbelasting op woningen. Een veilige buitenruimte niet te vergeten als ook het vergroten van de verkeersveiligheid.

Programma 4. Onderwijs.

In Capelle werken wij samen met de scholen en andere bij jeugd betrokken organisaties aan een sterke educatieve en sociale basis.

Wij bevorderen dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen zodat zij als volwaardig burger kunnen meedoen in de samenleving. Ik stelde eerder de vraag welke bijdrage wij als gemeente kunnen leveren om jongeren voor te lichten over de geschiedenis zodat ook op dit vlak en dus preventief het stigma kunnen doorbreken zodat kinderen elkaar niet anders behandelen vanwege hun huidskleur, zodat dit op latere leeftijd geen rol speelt. Immers, jong geleerd, is oud gedaan. Voorzitter, u lichtte onlangs in een gesprek toe dat daartoe geen ruimte bestaat aangezien de lesprogramma’s reeds vaststaan. Ik concludeer daaruit dat de wil aanwezig is. Ik zie tevens aanleiding dit onderwerp nader te bespreken.

(Reactie college: de waarnemend portefeuillehouder verwees naar de mogelijkheid tot het voeren van vervolggesprekken met de wethouder onderwijs).

Programma 5. Gezondheid.

Een blakende gezondheid en een gezonde levensstijl vormen de basis voor het maatschappelijk leven. Door middel van voorlichting en een bewustwordingscampagne zal het sporten verder worden gestimuleerd, ook voor ouderen.

 • MOTIE Maak de geschiedenis zichtbaar binnen het gemeentehuis

  De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op 14 november 2022, [...]

  Lees meer
 • MOTIE vreemd aan de orde: “Inleving en inclusie” (voorheen “ Inleving”).

  De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel in vergadering d.d. 14 november [...]

  Lees meer
 • MOTIE vreemd aan de orde Inleving

  De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op dinsdag 7 juni [...]

  Lees meer