CAPELS BEWONERS BELANG
Privacyverklaring

AVG.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), regelt de bescherming van de privacy van burgers.
Capels Bewoners Belang beschermt de privacy van leden, donateurs en belangstellenden. Dit doen wij door volgens de AVG uw toestemming te vragen voor verwerking van uw persoonsgegevens, door u te informeren over de persoonsgegevens die wij verwerken, en door u te informeren waarvoor uw gegevens worden gebruikt.

Wat persoonsgegevens zijn.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een individu, u als persoon, kunnen identificeren of die aan u kunnen worden gekoppeld, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Voor een betere bescherming van uw privacy werken wij waar mogelijk met anonieme gegevens. Anonieme gegevens zijn niet herleidbaar tot personen en zijn daarom geen persoonsgegevens. De AVG is niet van toepassing op anonieme gegevens.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken (lees: vragen, verzamelen, opslaan).
Persoonsgegevens mogen volgens de AVG alleen gebruikt worden voor gerechtvaardigde activiteiten c.q. doeleinden. Wij verwerken persoonsgegevens om onder andere aan onze wettelijke en administratieve verplichtingen te voldoen. Verplichtingen zijn bijvoorbeeld het beheren van een ledenadministratie om besluitvorming tijdens Algemene Ledenvergadering (ALV) aan te kunnen tonen en het registreren van donaties en overige financiële verantwoording. Wij kunnen persoonsgegevens (foto’s, citaten) ook gebruiken tijdens campagnes en om burgers, leden en donateurs te informeren. Gegevens worden geanonimiseerd voor wetenschappelijke doeleinden zoals statistische analyses.

Welke persoonsgegevens worden verzameld.
Van leden: voorletter(s), voornaam, achternaam, postcode, huisnummer, (straat, woonplaats, gemeente), e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (ivm statutaire bepaling bij het leiden van een vergadering). Het Curriculum Vitae wordt verwerkt t.b.v. toe te wijzen taken en bevoegdheden.
Van donateurs: bovenstaande m.u.v. geboortedatum en titel en aangevuld met bedrijfsnaam, m.u.v. geboortedatum en titel (zie bovenstaande).
Van belangstellenden: voorletter(s), achternaam, e-mailadres, telefoonnummer.
Capels Bewoners Belang behoudt zich het recht voor beeldmateriaal waarop leden, donateurs of belangstellenden mogelijk herkenbaar of hoorbaar zijn, te registreren en te gebruiken. Wij vernemen graag wanneer het belang van u als betrokkene zich daartegen verzet. U kunt daarbij gebruikmaken van uw recht van rectificatie of bezwaar.

Bewaartermijn: verzamelde gegevens worden conform de AVG niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Rekening dient te worden gehouden met een periode van 10 jaar.

Contact:
Uw vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring beantwoorden wij graag. Wij zijn bereikbaar via het contactformulier of via info@capelsbewonersbelang.nl of m.pengel@capelsbewonersbelang.nl.