Goed leven Capelle

De partij zal:

 • investeren in een groene, schone en leefbare buitenruimte;
 • zich inzetten zodat 40% van beschikbare woningen (in plaats van de huidige 25%) beschikbaar komen voor Capellenaren;
 • zich inzetten voor de leefbaarheid in onze wijken door de inzet van passende middelen per wijk;
 • investeren in kunst in de buitenruimte;
 • ervoor zorgdragen dat Capellenaren naar vermogen bijdragen aan de verdere opbouw van Capelle;
 • ervoor zorgdragen dat Capellenaren zich welkom weten in Capelle;
 • ervoor zorgdragen dat Capallenaren naar vermogen meedoen en dat niemand zich buitengesloten of afgewezen voelt;
 • huiselijk geweld streng aanpakken en slachtoffers ondersteunen als ook daders begeleiden;
 • ervoor zorgdragen dat Capelle regionaal en het liefst landelijk uitblinkt in veiligheid, verbondenheid van de samenleving en in een stabiele financiële positie.
 • Gratis parkeren behouden;
 • de lokale lasten verlichten en daardoor de koopkracht bevorderen;
 • erop toezien dat de overheid zich als partner opstelt en dat Capellenaren zich gehoord voelen;
 • streng handhaven tegen mensensmokkel/mensenhandel, prostitutie en andere mensonterende bezigheden.

Armoedebestrijding

Terwijl in elke periode voortvarende pogingen worden gedaan de armoede te bestrijden, lijkt de armoede juist toe te nemen. De noodzaak van voedselbanken is daar het voorbeeld van. (Stille) armoede neemt toe onder mensen van diverse afkomsten en in alle lagen van de samenleving. De Covid-19 zet de wereld op z’n kop en legt onze vrijheid en verworvenheden aan banden. De pandemie raakt zowel werknemers als ondernemers. Terwijl instanties inzetten op repressieve maatregelen, wordt een groter beroep op voedselbankprojecten gedaan en komen er mede vanwege Covid meer mensen met schulden bij.

De partij zal:

 • de samenwerking tussen dienstverlenende instanties onderling verbeteren.
 • laagdrempelige dienstverlening inzetten. Wie hulp vraagt, moet zo spoedig mogelijk hulp krijgen.Naast dit recht, gelden ook verplichtingen.
 • zorgdragen voor passende overbruggende tegemoetkomingen voor ondernemers (procentueel hoger dan de bijstandsnorm) om in het eigen onderhoud te voorzien. Rechthebbenden dienen hierover duidelijk(er) te worden geïnformeerd.
 • ervoor zorgdragen dat gemeentelijke afvalstoffenheffing gedurende een periode van 3 jaar wordt kwijtgescholden aan burgers die vanuit de bijstand aan het werk gaan.
 • bij de bestrijding van armoede rekening houden met diverse regionale ontwikkelingen; welk(e) type(n) huishouden(s) trekt Capelle aan en hoe hierop in te  spelen. Daarvoor is intensieve samenwerking met regiogemeenten van essentieel belang.
 • pleiten voor passende overheidssteun voor persoonlijke ontwikkeling. Wie niet in aanmerking komt voor een voorliggende voorziening en een opleiding wenst te volgen vanuit de Wet Werk en Bijstand, wordt  ondersteund.

Veiligheid

De partij zal:

 • waar nodig camera’s inzetten om de veiligheid te garanderen;
 • jeugdcriminaliteit aanpakken door preventief fouilleren;
 • criminaliteit uit de regio weren;
 • inzetten op het vergroten van de sociale controle;
 • Investeren in handhaving door de inzet  van Boa’s en politie;
 • geen coffeeshops toestaan;
 • geen gokhallen toestaan.

Senioren

Senioren moet je respecteren en op handen dragen. Het is  belangrijk dat onze senioren zich niet vergeten voelen en onze volle aandacht krijgen.

De partij zal:

 • de eenzaamheid onder senioren opsporen en de nodige activiteiten faciliteren ter voorkoming van eenzaamheid;
 • toezien op het gebruik van voorzieningen, voldoende middelen en voorzieningen beschikbaar stellen en behouden zoals gratis OV;
 • ouderenhuisvesting realiseren en voor hen een veilige en prettige woonomgeving handhaven en waar nodig realiseren;
 • Goede gezondheid stimuleren.

Jeugd

Intensieve betrokkenheid van de jeugd bij plannen die hen aangaan is belangrijk. De overheid dient de jeugd vaker uit te nodigen om mee te denken en zo nodig mee te beslissen in voorgenomen plannen die hen aangaan. Faciliteren van de jeugd op de weg naar volwassenheid en goed burgerschap is essentieel. Dit kan bijvoorbeeld in het onderwijs door middel van lessen in maatschappelijke vorming maar ook door het scheppen van voldoende stageplaatsen en andere leer-, werkmogelijkheden. Daarnaast moeten mogelijke belemmeringen op de weg naar volwassenheid en goed burgerschap opgespoord en aangepakt worden.

De partij zal:

 • Jongeren uitnodigen tot het gebruik van zoveel mogelijk activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur;
 • voldoende stageplaatsen en andere leer-, werktrajecten realiseren;
 • Lokale jeugdprojecten vernieuwen en zonodig uitbreiden;
 • Onder voorbehoud van de Covid-maatregelen openluchtactiviteiten promoten en faciliteren;
 • Jongerenontmoetingsplaatsen per wijk mede op initiatief van jongeren moderniseren;
 • zich inzetten om jeugdcriminaliteit tegen te gaan.

Financiën en economie

Een solide overheid heeft reserves en eigen vermogen. Dit betekent, bouwen aan reserves en vermogen door  terughoudend bij de verkoop van onroerend goed en grond.Kostenbesparing dienen weloverwogen te zijn.

De partij stelt voor:

 • Terughoudend te zijn bij risicovolle investeringen;
 • winstgevend, florerend ondernemerschap in Capelle te stimuleren;
 • startende ondernemers te faciliteren;
 • het ter beschikking stellen van meevallers als dividenden van Evides en Eneco aan Capellenaren.
 • Herziening van gemeentelijke subsidies aan instanties en het maken van prestatieafspraken gericht op effectiviteit. Besteding van subsidies moeten inspelen op de behoeften van Capellenaren?
 • nauwkeurige en reële vaststelling van OZB-taxaties.
 • het naar de gemeentelijke algemene reserves door late vloeien van de winst van projectontwikkelaars.